Gần đây @qvan Bạn nói rất đúng .mình nghỉ bạn chắc cũng khoảng tuổi...