Gần đây ad có thông tin gì về bộ kỷ nguyện thịnh đế (2005) k vậy....