Gần đây Hâm mộ Dương Mịch đã lâu mặc kệ ai nói cô ấy không biết...