Gần đây Mình vừa nghe bạn kể về bộ phim này nên về tìm thử coi. May...