Gần đây hay quá.đợi mãi bây h mới có.mình xem hết mùa 1 và mùa 2...