Gần đây Thích show của na PD nhất trong các show hiện tại. Cảm ơn...