Gần đây Chưa gì lướt vài cmt nhận xét là đã thấy phim hay rồi <...