Gần đây Biết nữ chính qua phim Switch Girl. Khi ở trường thi...