Gần đây Mong là phim hay .............. Mình đợi phim lâu lắm rồi...