Gần đây Em tìm phim này lâu lắm rồi mà giờ mới thấy, toàn tìm thấy...