Gần đây dàn cast nghe tên thôi cũng đã thấy mặn mòi vô cùng :))))...