Gần đây cảm ơn subteam rất nhiều, một bộ phim rất đáng xem, làm...