Gần đây Cảm ơn subteam đã luôn mang đến những sản phẩm chất lượng...