Gần đây Giờ mới biết còn có hậu trường này, cảm ơn subteam nhiều...