Gần đây Tks.......... Cảm ơn subteam đã bỏ công sức ra sub phim cho...