Gần đây " cảm thấy quá mệt mỏi với các mối quan hệ giữa con người...