Gần đây mình đã coi movie, rất mong xem thêm câu truyện ngoại lệ....