Gần đây Cảm ơn nhóm dịch, bộ phim hàn đầu tiên chiếu trên tv giờ...