Gần đây Hài hước quá thật sự rất cảm ơn nhà dịch . Nội dung chương...