Gần đây phim này bạn mình review lâu rồi mà mãi hôm nay có thời gian...