Gần đây cảm ơn subteam vì sản phẩm tuyệt vời này :D :D :D :D :D :D...