Gần đây Tò mò về Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ thật đấy. Mình đã xem...