Gần đây Cảm ơn subteam. Có người mới giới thiệu phim nên giờ mới mò...