Gần đây Trời ơi >__< Muốn coi lại phim nay từ lâu lắc lắm rồi...