Gần đây cảm ơn subteam đã dịch bộ phim nàythật sự đây là một bộ phim...