Gần đây Xin cảm ơn subteam đã làm phụ đề cho bộ phim truyền...