Gần đây cảm ơn subteam đã dịch phim :x biết đến phim qua clip tóm...