Gần đây hổng ngờ minami với takumi còn đóng chung bộ này nữa, nội...