Gần đây Lại Thành Long, già rồi nhưng gừng vẫn cay lắm, mà ông này...