Gần đây Hồi ấy em nghiện Dị nhân với quá nhanh quá nguy hiểm lắm...