Gần đây cô giáo mình đã cho lớp mình xem phim này nhưng không có...