Gần đây Cám ơn subteam và các bạn upload nhiều, đã coi vài tập thấy...