Gần đây xin cảm ơn C?m on subteam KST. Bi?t phim lâu r?i nhung v?n...