Gần đây phần 1 là best nhất trong series, mọi thứ còn đều mơ...