Gần đây cám ơn sub team nhiều, mình mê phim nhật lắm, mà giờ khó...