Gần đây vì lỡ lọt hố phim trên netflix và cũng là mọt sách mê...