Gần đây Cảm ơn subteam đã rất tâm huyết với dự án này ạ. Mong...