Gần đây The Seoul Awards là giải thưởng để tôn vinh những bộ phim...