Gần đây Ôi, lọt hố cũng vì đọc qua nội dung, cảm động trước một tình...