Gần đây nghe tên phim đã hấp dẫn rồi, xin cảm ơn team đã đem đến cho...