Gần đây Mình tìm phim này bản nhật mãi ko có, nay coi bản trung xem...