Gần đây Mình mới nghe tin Kim Hyun Joong vừa thắng kiện về vụ lộn...