Gần đây Xwm lại để nhớ về Kiều Nhậm Lương ,mình thích cách đóng của...