Gần đây @moon96vn đã nói:Tokyo Ghoul mình chưa xem truyện này nhưng...