Gần đây Cảm ơn chủ rạp, cuối cùng cũng có bản vietsub, đợi mãi luôn...