Gần đây Tới bây giờ mới biết phim này, trinh thám Nhật lúc nào cũng...