Gần đây Thẻ loại phim này của Nhật Bản thì miễn bàn. Bản live-action...