Gần đây Tin này làm mình cảm thấy diễn viên họ dễ yêu và rất dễ chia...