Gần đây Coi Nhật kí tự do của tôi mà bị ghiền ông chú mắt hí, mê mẩn...