Gần đây không buông bỏ quá khứ, sao tương lai có thể đến!Bài hát hay...